Ślubne formalności - ślub cywilny

środa, 20 stycznia 2016
data:post.title
We wcześniejszych wpisach pisałam o ślubie humanistycznym i formalnościach jakie trzeba wypełnić przy ślubie kościelnym/ konkordatowym. Dzisiaj pora na ślubne formalności ślubu cywilnego! Przypominam Wam, że każdy Urząd Stanu Cywilnego może mieć nieco inne wymagania, więc tą listę należy zweryfikować z Urzędnikiem.
 Źródło zdjęcia: www.pinterest.com


Dokumenty wymagane przez większość USC:
 • skrócone odpisy aktu urodzenia - nie składają takich odpisów osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w USC miejsa swojego urodzenia;
 • niepełnoletni - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie związku małżeńskiego;
 • wdowcy - odpis aktu zgony współmałżonka;
 • rozwiedzeni - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnienia małżeństwa (nie składają tych odpisów osoby, których poprzednie miejsce zawarcia małżeństwa było w tym samym USC, w którym planują ponownie wziąć ślub);
 • obywatele obcego państwa przedkładają paszport oraz zaświadczenie stwierdzające możliwość zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego są obywatelami;
 • jeśli ślub ma być międzynarodowy, to każdy USC ma swoje wymagania, należy o nie pytać bezpośrednio w miejscu chęci zawarcia małżeństwa.
 Źródło zdjęcia: www.alefoto.com.pl

Ślub cywilny w plenerze - 1 marca 2015 roku weszła w życie ustawa, która mówi o ślubach cywilnych w plenerze. Jest to nowelizacja Ustawy z 1986 roku. Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. u. z dnia 28 listopada 2014 roku), a dokładniej:
Art. 85. 1. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC albo konsulem, następuje z zachowaniem uroczystej formy.
2. Kierownik USC w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi łańcuch z wizerunkiem orła.
3. Wszyscy obecni przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przyjmują pozycję stojącą, z wyjątkiem osób, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek nie mogą jej przyjąć.
4. Kierownik USC przyjmuje, na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo jest pozbawiona wolności.
5. Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
6. Jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5, kierownik USC pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński we wskazanym miejscu.
7. Jeżeli kierownik USC nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia małżeństwa. Dziennik Ustaw - 22 - Poz. 1741: W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik USC pisemnie odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w terminie wskazanym przez te osoby.
8. Jeżeli przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nastąpiło na wniosek w miejscu, o którym mowa w ust. 5, pobiera się opłatę dodatkową, która stanowi dochód gminy.
9. Na realizację czynności, o których mowa w ust. 5, nie przyznaje się dotacji celowej z budżetu państwa.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór, a także sposób noszenia łańcucha z wizerunkiem orła, uwzględniając wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej oraz utrwaloną tradycję w zakresie symboli używanych przez kierownika USC.
11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC, w którym jest właściwy kierownik tego urzędu, uwzględniając zryczałtowane koszty udziału kierownika USC w przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu z związek małżeński poza USC oraz mając na uwadze, że opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm. 7).
Źródło zdjęcia: www.pobieramysie.pl

Ile kosztuje ślub cywilny w plenerze? 1000 złotych. Uważacie, że to dużo czy mało?
Czy podczas uroczystości cywilnej można wypowiedzieć własną przysięgę ślubną? Niestety nie. Przysięga ślubna jest ściśle określona i nie można jej zmienić. 

Jeśli macie jeszcze jakieś pytania piszcie, na pewno odpowiem :) 2 komentarze

 1. Czy urzędnik ma prawo odmówić udzielenia ceremonii w sobotę? Zakladajac ze nie ma jej zajetej innym slubem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niektóre USC nie udzielają ślubów w inne dni niż w soboty. Spotkałam się także z USC, gdzie mają wyznaczoną jedną lub dwie soboty w miesiącu, kiedy udzielają ślubów. Teoretycznie nie ma przesłanek do tego, aby ślub cywilny nie mógł się odbyć w inny dzień niż sobota, ale utarło się, że zawieranie związku małżeńskiego (w Kościele czy USC) odbywa się w soboty.

   Usuń